Frågor och tankar till er som läser detta

 

Grund tanken med konventionen är ju att renskötsel ska kunna fortsätta obehindrat trots staternas riksgräns. Så den behövs verkligen.

Men är denna konvention så pass bra att den är värd att anta trots att vissa byar får stora och betydande försämringar??

Är det rätt att samer ska behöva gå till domstol och processa mot varandra om vi antar denna konvention??

Tycker ni att det är rätt att de som berörs mest inte ens får möjlighet att svara på en remiss ??

 

Ja det är dagens inlägg från oss. Vi vill höra era åsikter. Vi sitter ju faktiskt som folkvalda av er där ute. Och vi vill ju höra era åsikter

Margret w Fjellström             Christina Åhrén                 Sylvia Simma

 


Dags för nya tider

Renbeteskonventionsfrågan går att vända och vrida och diskutera ur olika vinklar. Tyvärr har vi inom Samelandspartiet aldrig givits möjligheten att diskutera frågan. Intill idag har inte Samelandspartiets fullständiga styrelse eller alla ledamöter i plenum fått redogöra för sina tankar och åsikter. Folkvalda ledamöter har alltså aldrig tillfrågats innan Samelandspartiets ordförande bensäkert gör uttalanden för hela partiets räkning. Det finns många sätt på vilket man kan bortförklara detta. Men till syvende och sist hamnar man alltid på samma utgångspunkt. Uppenbarligen ges inte allas röst lika värde i denna fråga.

Det är ett beteende som vi aldrig kunde tro var förenligt med Samelandspartiets ideologi.   

Det finns ett framträdande argument för ett tillstyrkande av renbeteskonventionen som alltid lyfts fram. Det är att vi inte kan leva i ett konventionslöst tillstånd och där ställs frågor om vi som förordar ett avslag undersökt vad ett sådant konventionslöst samhälle skulle innebära. Självklart har vi studerat denna fråga ingående. Därför innehåller sametingets styrelses förslag en rad framåtriktade delar. För det är av största vikt att ett arbete med att söka lösningar omedelbart startas.  Det är inte kaos vi vill ha men vi kan inte tillåta att vissa samer skall offras för att andra skall klara sig. Precis detsamma gäller om vi avslår konventionen. Ingen skall hamna i kaos av ett nej och därför måste vi ta ansvar för vad detta nej betyder och hur vi löser situationen omedelbart. Men alla som läst sametingets styrelses förslag vet att det är så politikerna tänkt. Där finns en idé om hur denna fråga skall lösas för allas bästa. 

Under de senaste 120 åren har olika samiska grupper uteslutits från sina rättigheter. Vad vi som samer har tänkt och tyckt i frågan har givits en sekundär betydelse. Men idag kan vi påverka och bör därför agera lojalt mot alla. Handölsdalens samebys framtid hänger på en skör tråd. De har redan förlorat i markrättegångarna i Härjedalen och om konventionen tas i nuvarande form har de dessutom förlorat en stor del av sina åretruntmarker. Det behövs ingen superrenskötare för att räkna ut att om man förlorar mark i båda ändarna så kommer inte renskötseln att överleva i sin nuvarande form, utan tvångsslakt och decimering krävs.

Det här kan vi inte som politiker tillåta. Vi kan inte offra en enda renskötare. Vi kan inte offra en enda samebymedlem. Vi kan inte offra en enda same. Det är dags att ta omtag. Från och med nu skall ingen utomstående tillåtas trampa på oss samer.  Det är dags att vi sätter ett rejält värde på renskötseln och börjar ta seriöst på deras frågor.  Det är dags att vi lyfter vårt eget värde.

För det är nog nu. Det är nog med statens beteende mot samerna. Det nog med att staten tror sig kunna flytta omkring våra civila rättigheter och beskära den samiska befolkningen. Vi måste sätta ner foten och säga stopp. Om vi skall kunna skapa ett samiskt samhälle där alla känner sig välkomna och ha en möjlighet att rätta till de historiska fel som begåtts måste vi börja nu.

Alla samer har rätt att känna sig trygga någonstans. Att kapa våra band till våra marker är något som bara en annan same kan förstå vad det innebär.  Det ska ingen behöva uppleva.  Det är nog nu.  

 Christina Åhren   Sylvia Simma  Margret Fjellström


Alla förlorar om vi splittras

Vi fortsätter med vårt skrivande för vi tycker att detta är oerhört viktigt. nu har ni alla chansen att fråga eller skriva er åsikt i frågan. Ta chansen allihopa i sapmi attkomma med er åsikt.


Alla förlorar om vi splittras

 

Renskötselkonventionen är en laddad fråga för att den är så avgörande för de berördas vardag och framtid. När renskötselkonventionen antas och blir lag då ska renskötarna efterleva den, oavsett om det fungerar med den praktiska renskötsel eller inte. Därför väcker frågan engagemang men också många känslor.

 

Det skulle vara oerhört olyckligt om vi låter oss splittras i två eller fler läger. Då förlorar vi allihop i längden. Därför är det viktigt att politiska partier och Sametinget ser på frågan med ett långsiktigt perspektiv, - att vi alla långsiktigt blir vinnare och inte förlorare.

 

Vår ståndpunkt är att vi som politiker, folkvalda och företrädare för det samiska folket måste lyfta blicken och ta hänsyn till långsiktiga konsekvenser.

 

Svenska samer har rätt till renbete i Norge enligt gränstraktatet, lappkodicillen 1751, undertecknat av tre stater. Den svenska förhandlingsdelegationen hävdar att man inte har tagit ställning till samernas sedvanerätt grundad på urminnes hävd. Den frågeställningen har lämnats utanför förhandlingen. Vidare säger förhandlingsdelegationen att om någon är missnöjd kan en process inledas i domstol.

 

Men så länge inte en dom från en domstol finns så har områdesprotokollen företräde. Hur lång tid tar det att processa? Hur mycket kraft kostar det för människorna som är drabbade? Finns det pengar till det? Och vad händer med renarna under tiden som processen pågår?

Frågorna är många och vi förstår rädslan. Därför anser vi att det bättre att reda ut de problem som finns först innan vi säger ja till konventionen.

 

En konvention behövs för alla de som är beroende av gränsöverskridande renbete. Därför ska ett arbete starta omgående för att ta fram ett bättre förslag. Men det förslaget som ligger nu är inte bra. Och det finns många, både norrut och söderut som känner behov av att få igenom ändringar. Vi måste lyssna på människorna vars vardag det handlar om!

 

Sylvia Simma, Christian Åhrén, Margret Fjellström


Detta är vår åsikt

om renbetes koventionen. jag brukar ju inte skriva något om politik här. Men efter många påtryckningar på samisk media som inte vill ta in vårt press medelande så lägger jag ut det här istället. Vet inte om det har att göra med att vi är "bara" unga samiska kvinnor som har en åsikt eller om det bara är för mycket viktigare nyheter att rapportera om som gjort att vi inte nått fram.

Men här är det i varje fall. läs och kommentera. maila eller ring om ni känner för det.

Pressmeddelande                                                          

2010-09-27

 

 

Ingrid Inga har inte förankrat sitt agerande i Samelandspartiet

 

Sametingets styrelse har beslutat att säga nej till nuvarande förslag till renbeteskonvention. Samtliga ledamöter i Sametingets styrelse stöder beslutet förutom Ingrid Inga som har reserverat sig. I sameradion uttalar Ingrid Inga att hennes åsikt är att konventionen ska tillstyrkas och att detta är förankrat i Samelandspartiet.

 

-         Renbeteskonventionen är en fråga som splittrar partiet och vi är många som inte delar partiledarens uppfattning. Vidare anser jag att partiet inte har genomlyst problematiken på ett förtroendeingivande sätt säger Sylvia Simma, ledamot för Samelandspartiet.

 

Det finns inget formellt beslut i Samelandspartiet för ett ja till konventionen. Det är inte partiets åsikt som Ingrid Inga framhåller i media.

 

-         Vi tar ett starkt avstånd från Ingrid Ingas uttalande om att det enbart är vissa områden som ska höras i frågan, säger Margret Fjellström, ledamot i Samelandspartiet.

 

Det är många samebyar som drabbas allvarligt om konventionen skulle antas av riksdagen. Betesmarker kommer troligtvis att gå förlorade för all framtid och med det även jakt och fiskerätten på dessa områden. Det här är en mycket större fråga än vad Samelandspartiets ordförande verkar göra det till.

 

-         Det här är en fråga som rör den gränsöverskridande renskötseln men även samernas grundläggande rättigheter, konstaterar Christina Åhrén, vice styrelseordförande i Samelandspartiet.

 

Renbeteskonventionen är inte enbart en praktisk administrativ fråga rörande omfördelning av landområden mellan samebyar i Sverige och renbetesdistrikt i Norge utan en fråga om landrättigheter för svenska samer, erkända i lappkodicillen som håller på att förhandlas bort utan att samebyarna vare sig kan överklaga beslutet eller har gett sitt mandat till en sådan förhandling.

 

-         Ett ja till den här konventionen ger enorma konsekvenser för enskilda. Det är inte förenligt med Samelandspartiets ideologi och politik att offra enskilda renskötares framtid, fortätter Christina Åhrén.

 

-         Samelandspartiets politik är inte heller att offra hela det samiska folkets grundläggande rättigheter för att någon ska kortsiktigt få det lite bättre. För det är det frågan handlar om – långsiktigt nedmontering av samernas sedvanerätt, konstaterar Sylvia Simma.

 

Både DO och advokatsamfundet varnar för att renbeteskonventionen inte är rättsäker. Det är tunga instanser som gör mycket kritiska uttalanden. Renbeteskonventionen bryter mot Sveriges grundlag samt mot Europakonventionen.

 

-         Det finns bara ett alternativ och det är att säga nej, avslutar Margret Fjellström.

 

 

För kontakt

Christna Åhrén, viceordf i Samelandspartiet, 070- 286 77 77

Sylvia Simma, ledamot i plenum, 070-288 32 24

Margret Fjellström, ledamot i plenum 070-365 00 56


RSS 2.0